از مهمترین نقاط قوت زنباکس در کنار هم قرار گرفتن تیمی با تجربه، شناخته شده، خبره در حوزه فناوری اطلاعات و برجسته در حوزه اقتصادی و مارکتینگ می باشد.